Årsmøte i Lofoten Turlag tirsdag 21. mars 2017

Sted: Sans og Samling, Leknes  Kl. 19:00


Saksliste:

Sak 1. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3. Årsmelding 2016

Sak 4. Regnskap 2016

Sak 5. Budsjett 2017

Sak 6. Vedtektsendringer

Sak 7. Innkomne saker

Sak 8. Valg

Innkomne saker må være styret i hende innen l . mars slik at styret har mulighet til å behandle sakene i forkant av årsmøte.

Årsmelding legges ut på hjemmesiden til turlaget senest 14 dager før møtet.

Skrevet av Sigfus Kristmannsson 1. mars 2017