Vedtekter

Lover for Lofoten Turlag

Stiftet 11.12.86.           

Lover sist revidert på årsmøtet 21.3.2017.

§1 Navn og formål

Lofoten Turlag har som formål å legge forholdene til rette for å fremme friluftslivet i Lofoten, særlig fot- og skiturer, men også andre former for tradisjonelt og enkelt friluftsliv.

 §2 Virkemidler

Målet med Lofoten Turlag søker man å nå ved å lage ruteplaner og turbeskrivelser for Lofoten, merke ruter, arrangere fellesturer, holde kurs og møter, arbeide for lokale overnattingsmuligheter, samarbeide med lokale og sentrale turistforeninger og ved å støtte natur og miljøverntiltak.

§3 Medlemskap

Foreningen har:

  • Hovedmedlemmer
  • Husstandsmedlemmer
  • Ungdomsmedlemmer (under 25 år)
  • Honnørmedlemmer (over 67 år)
  • Familiemedlemmer

 Kontingenten fastsettes av styret.

§4 Utmeldelse/utelukkelse

Utmeldingen må være foreningen i hende innen 1. desember for å gjelde fra følgende år. Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent i løpet av året, kan strykes som medlemmer uten at foreningens kontingentkrav bortfaller. Et medlem som handler mot foreningens lover eller virker til skade for foreningen, kan av styret utelukkes som medlem. Vedkommende kan påanke utelukkelsen til årsmøtet.

§5 Styre og valg

Foreningen ledes og dens midler forvaltes i samsvar med §1 av et styre bestående av leder, nestleder og 5 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig med simpelt flertall. Leder velges ved særskilt valg for 2 år om gangen.  Styrets øvrige medlemmer velges under ett for 2 år, og slik at 3 medlemmer skiftes ut hvert år samtidig med leder, 3 medlemmer skiftes ut det andre året.  Styret konstituerer seg selv, dette inkluderer nestleder. Videre velges for 1 år, 3 varamedlemmer til styret, revisor og 3 medlemmer til valgkomité. Lagets geografiske område bør gjenspeile seg i sammensetningen av styre og tillitsvalgte. Valgene forberedes av valgkomiteen, som legger fram sin innstilling på årsmøtet.

§6 Årsmøte

Årsmøtet holdes hvert år i mars, med minst 14 dagers varsel ved annonse i lokalavisen. I tillegg kommer invitasjon på hjemmeside og sosiale medier. Årsmøtepapirer legges ut på turlagets hjemmeside senest 14 dager før årsmøtet avholdes. På årsmøtet behandles:

  • Styrets årsberetning
  • Årsregnskap og revisors beretning
  • Forslag fra styret og innkomne forslag i henhold til §8
  • Valg

Alle beslutninger – bortsett fra lovendringer §9 – fattes med simpelt flertall. Stemmerett har alle medlemmer over 18 år som har betalt kontingent for det foregående år.

§7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Samme innkallingsfrist som for årsmøtet.

§8 Forslag fra medlemmer

Ethvert medlem kan sende inn forslag til styret om saker som vedrører foreningen. Det er styret som skal behandle forslaget. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være kommet til styret 14 dager før årsmøtet holdes.

§9 Lovendringer

Endring av lovene må vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall.

§10 Oppløsning

For oppløsning av foreningen kreves 2/3 flertall på et årsmøte og på et påfølgende ekstraordinært årsmøte tidligst en måned senere. Hvis oppløsningen blir vedtatt, overdras foreningens midler til DNT for bestyring inntil et nytt turlag er dannet i Lofoten.